A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci - Vukovar

Nadogradnja željezničke pruge Vinkovci – Vukovar

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

516.330.736,35

EU bespovratna sredstva (HRK)

412.504.370,22

Datum sklapanja ugovora

21.05.2018

Završetak projekta

30.06.2023

Zračna snimka - Vukovar - Borovo Naselje — 20.12.2023. 01:00:00

Vukovar - Borovo Naselje — 23.03.2024. 21:12:49

01

Opis projekta

Projektom je planirana rekonstrukcija i obnova cijele jednokolosiječne željezničke pruge duljine 18,71 km te rekonstrukcija pripadajućih kolodvora i stajališta, elektrifikacija, ukidanje željezničko-cestovnih prijelaza i izvedba križanja s drugim prometnicama u dvije razine te izvedba suvremenih signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja.

Rekonstrukcijom pojedinačnih vodoravnih lukova te cjelovitom obnovom pružnoga gornjeg ustroja i pružnih građevina omogućit će se postizanje nazivne projektirane brzine od 120 km/h na većem dijelu pruge.

Glavni cilj projekta je nadogradnja, elektrifikacija, rekonstrukcija i obnova postojeće jednokolosiječne željezničke pruge Vinkovci – Vukovar, rekonstrukcija željezničkih kolodvora Vukovar/Borovo Naselje i Vukovar, stajališta Nuštar i Bršadin-Lipovača te obavljanje svih potrebnih radova na željezničkim infrastrukturnim podsustavima (građevinski podsustav, prometno-upravljački i signalno-sigurnosni podsustav, elektroenergetski podsustav). Trenutno stanje željezničke pruge M601 Vinkovci – Vukovar u pogledu kolosiječne geometrije, signalno-sigurnosnih uređaja, kao i činjenice da nije elektrificirana, uzrokuje nedovoljnu iskorištenost pruge.

Planiraju se sljedeće aktivnosti:
• Nadogradnja pružnog gornjeg ustroja koja bi omogućila prijevoz vozila maksimalne težine (model opterećenja D4: 22,5 KN/a i 8,0 t/m) i budući godišnji promet
• Modernizaciju kolodvora i stajališta (pruge i peroni)
• Zamjena čeličnog mosta u km 14+484 te obnova betonskog mosta u km 7+602 kako bi se omogućio model opterećenja E5 (25 t/o i 8,8 t/m)
• Elektrifikacija željezničke pruge (jednofaznim izmjeničnim sustavom AC 25 kV, 50Hz), nadogradnja EVP Jankovci (ugradnja novog transformatora za kompenzaciju reaktivne energije)
• Projektiranje signalizacijskog i telekomunikacijskog sustava za budući ETCS (ETMS L1) (omogućiti dovoljnu količinu kanala, polaganje optičkog kabela za BTS priključak, uzeti u obzir napajanje i rezervaciju prostorije za novi sustav)
• Unaprijediti trase postojeće željezničke pruge na dionicama koje ne dozvoljavaju projektiranu brzinu (120 km/h)
• Unaprijediti pružni donji ustroj na dionicama gdje je potrebno (pod-zastor, geotekstil gdje je potrebno)
• Zamijeniti propuste i unaprijediti sustav odvodnje
• Modernizacija kolodvorskih zgrada i stajališta, uključujući pristupe i parkirališta
• Renovacija i signalizacija (zvučni i svjetlosni uređaji) – sigurnosni uređaji za željezničko cestovne prijelaze.

Konačni ciljevi koji će se postići ovim projektom su:
• poboljšati dostupnost
• poboljšati pristup luci Vukovar
• poboljšati interoperabilnost (projekt je projektiran sa uvažavanjem TEN-T i interoperabilnih standarda)
• povećati kapacitet pruge
• poboljšati energetsku učinkovitost
• poboljšati utjecaj na okoliš
• poboljšati razinu putničkih usluga
• poboljšati intermodalnost (uz svaki kolodvor i stajalište predviđeno je parkiralište za osobne automobile i bicikle, te se u blizini nalaze autobusne stanice (u prosjeku na udaljenosti 500m))
• poboljšati operativnu pouzdanost
• poboljšati sigurnost (projekt uključuje sigurnosne elemente u skladu sa EU direktivom o sigurnosti željezničkog prometa).

Cilj projekta

Cilj projekta obuhvaća rekonstrukciju 18,71 km pruge, elektrifikaciju, ojačanje za promet vlakova mase 22,5t/o, opremanje SS i TK uređajima, rekonstrukciju kolodvora i stajališta te rješavanje ŽCP osiguravanjem i svođenjem.

Opći cilj projekta je osigurati efikasnu i pouzdanu željezničku povezanost između Luke Vukovar, glavne luke za unutarnju plovidbu u RH i njenog zaleđa.
Projekt je u skladu s prioritetima EU za promicanje održivog teretnog prometa kojim dominiraju unutarnji plovni putovi i željeznički promet. Potražnja za teretnim prijevozom u luci Vukovar raste posljednjih godina, a ako se taj trend rasta nastavi razvijati, projekt će, u kombinaciji s drugim mjerama, omogućiti modalni prijelaz prijevoza sa cestovnog na željeznički.

Projekt će doprinijeti postizanju sljedećih ciljeva:
• unaprijediti pristupačnost luke Vukovar i njenu povezanost sa zaleđem
• promicati modalni prijelaz prijevoza s cesta na ekološki prihvatljivije oblike prijevoza
• poboljšati operativnu pouzdanost željezničke pruge
• povećati kapacitet željezničke pruge
• unaprijediti sigurnost prometa na ruti ugradnjom suvremenih sustava signalizacije i telekomunikacije (u skladu s EU direktivom o sigurnosti željezničkog prometa)
• poboljšati utjecaj na okoliš uslijed djelomičnog prijelaza prometa s ceste na željeznicu, kao i smanjenjem buke i vibracija koje proizvodi željeznička pruga
• poboljšati ekološku održivost i energetsku učinkovitost poslovanja zbog elektrificiranja linije
• poboljšati interoperabilnosti linije (projekt je projektiran sa uvažavanjem TEN-T i interoperabilnih standarda: elektrificiranje, povećanje maksimalne nosivosti itd.)
• poboljšati otpornost na klimatske promjene
• poboljšati intermodalnost (uz svaki kolodvor i stajalište predviđeno je parkiralište za osobne automobile i bicikle, a u neposrednoj blizini nalaze se autobusne stanice (u prosjeku na udaljenosti 500m)).

Projekt će smanjiti troškove putovanja kroz:
• modalni prijelaz prijevoza sa cestovnog na željeznički, uglavnom teretnog, čime se unaprjeđuje urbana sredina i ukupna energetska učinkovitost u prometu
• smanjenje troškova rada i održavanja
• poboljšanje sigurnosnih uvjeta
• smanjenje emisija buke i emisije CO2 iz prometa
• smanjenje vremena putovanja – za putničke vlakove sa 40 min na 20 min, za teretne vlakove sa 50 min na 30 min
• poboljšanje povezanosti i pristupačnosti luke Vukovar.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori