A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac

Radovi na željezničkoj pruzi na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

2.720.993.339,99

EU bespovratna sredstva (HRK)

2.312.844.338,99

Datum sklapanja ugovora

27.12.2019

Završetak projekta

31.12.2023

Opis projekta

Projektom je planirana rekonstrukcija postojećeg kolosijeka i izgradnja drugog kolosijeka na pružnoj dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac duljine 44,02 km, uz rekonstrukciju kolodvora Hrvatski Leskovac, Jastrebarsko i Karlovac i stanica Mavračići, Desinec, Domagović i Lazina te konverziju kolodvora Horvati, Zdenčina i Draganić u stanice.

Projektne aktivnosti uključuju postavljanje novog sustava elektrifikacije, ponovnu izgradnju nadzemne kontaktne linije na postojećem kolosijeku i postavljanje nove linije na drugom kolosijeku, postavljanje infrastrukture 1. razine Europskog sustava upravljanja i nadzora vlakova, rekonstrukciju elektrovučnih podstanica Zdenčina i Mrzlo Polje, unaprjeđenje sigurnosti na željezničko-cestovnim prijelazima, obnovu mostova, odvodnih kanala i cestovnih podvožnjaka te izvedbu suvremenih signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja i provedbu mjera zaštite od buke. Provedbom projekta će se omogućiti postizanje nazivne projektirane brzine od 160 km/h na većem dijelu pruge.

Dionica Hrvatski Leskovac-Karlovac dio je željezničke pruge M202 Zagreb Gk-Rijeka. Željeznička pruga M202 Zagreb GK-Rijeka jedna je od najvažnijih u Hrvatskoj jer povezuje glavni grad Zagreb s najvažnijom hrvatskom jadranskom lukom u Rijeci. U Oštarijama se odvaja u željezničku prugu M604 Oštarije-Knin-Split. S tom prugom središte Hrvatske povezano je sa središnjom Dalmacijom, tj. gradovima Split, Šibenik i Zadar. Željeznička pruga M202 Zagreb GK-Rijeka također je dio Mediteranskog TEN-T koridora, pravca Rijeka-Zagreb-Budimpešta i dio Željezničkoga teretnoga koridora 6, definiranog 10. studenog 2013. prema Uredbi (EU) 913/2010. Polazna točka dionice Hrvatski Leskovac-Karlovac, Hrvatski Leskovac, nalazi se na početku željezničke pruge Zagreb-Rijeka, oko 10.7 km od Zagreb GK. Dionica trenutno uključuje kolodvore Hrvatski Leskovac, Horvati, Zdenčina, Jastrebarsko, Draganići i Karlovac te stajališta Mavračići, Desinec, Domagović i Lazina.

Ova dionica prepoznata je kao jedno od uskih grla u TEN-T osnovnoj mreži zbog kapaciteta, korisne duljine kolosijeka u kolodvorima (između 500 i 630 m). Postojeći sustav osiguranja željezničke pruge je APB (automatski pružni blok) u elektro-relejnoj izvedbi, a što nije u skladu sa uvjetima interoperabilnosti. Također, kolodvorima i stajalištima izvedene su uređene površine, umjesto perona, što ne zadovolja uvjete za pristup osoba smanjene pokretljivosti.
Projektom se planira podići brzina na max 160 km/h, izuzev na području Mavračića, Jastrebarskog i Karlovca gdje će biti 120 odnosno 140 km/h radi prostornih ograničenja.

Glavni ciljevi će se postići rekonstrukcijom postojećeg i izgradnjom drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac duljine od 44,02 km na željezničkoj pruzi M202 Zagreb Gk-Rijeka. Uz rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka, projekt, među ostalim, uključuje:
•rekonstrukciju 3 kolodvora (H. Leskovac, Jastrebarsko, Karlovac), prenamjenu 3 kolodvora u stajališta (Horvati, Zdenčina, Draganić) i rekonstrukciju 4 postojeća stajališta (Mavračići, desinec, Domagović, Lazina).
•ugradnju novog elektroničkog signalno–sigurnosnog uređaja, ETCS razine 1 te novog prometno–upravljačkog infrastrukturnog podsustava sa daljinskog kontrolom vanjskih elemenata
•elektrifikaciju sustavom 25 kV/50 Hz
•rekonstrukcija elekrovučne podstanice (EVP-a Mrzlo Polje i Zdenčina)
•izgradnja tri nova podvožnjaka i četiri nova nadvožnjaka sa pripadajućim cestovnim prometnicama umjesto željezničko – cestovnih prijelaza
•izgradnja novih svodnih cesta radi ukidanja postojećih željezničko – cestovnih prijelaza
•rekonstrukcija pojedinih postojećih željezničko – cestovnih prijelaza u razini
•izgradnja zidova zašite od buke
•izgradnja zatvorenog sustava odvodnje
•rekonstrukcija svih postojećih mostova, vijadukata i drugih objekata na trasi dionice.

Cilj projekta

Projekt se odnosi na rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac duljine 44,02 km.

Željeznička pruga ima vrlo povoljan položaj u pogledu naseljenih područja kroz koje prolazi, pružajući tako dobru povezanost i generirajući velik broj korisnika usluga. Tako će završetak ovog projekta na ovom području omogućiti uvođenje visokokvalitetnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika, povećanje mobilnosti, povećanje doprinosa javnog putničkog prijevoza, što omogućuje uvođenje kvalitetnog integriranog putničkog prijevoza.

Glavni ciljevi projekta su:
•prevladavanje postojećih uskih grla u Hrvatskoj TEN-T mreži
•poboljšanje povezanosti željezničkog teretnog koridora RFC6 od luke Rijeka s tržištima s najvećim potencijalom za luku (Mađarska, Slovačka, Poljska, itd.)
•poticanje razvoja potencijala jednog od glavnih logističkih središta Republike Hrvatske (odnosno same luke Rijeka) modalni pomak teretnog prometa s ceste na željeznicu
•modalni pomak putničkog prometa s ceste na željeznicu (osobito na lokalnoj razini)
•poticanje javnog prijevoza i oblika prijevoza s nultom emisijom štetnih plinova
•smanjenje utjecaja prometnog sustava na klimatske promjene i povećanje otpornosti željezničkih pruga na ekstremne vremenske prilike
•smanjenje utjecaja prometnog sustava na okoliš (okolišna održivost)
•poboljšanje usluga integriranog prijevoza putnika i intermodalnog teretnog prijevoza
•povećanje pouzdanosti, kapaciteta i brzine na predmetnoj dionici, uz smanjenje vremena putovanja i povećanje kvalitete prijevoza u gradsko-prigradskim prometu
•integracija željeznice u lokalne prometne sustave i unutar funkcionalne regije kroz uključivanje željeznice u javni gradski i prigradski prijevoz putnika
•povećanje sigurnosti na željezničkim prijelazima za motorizirani promet, pješake i bicikliste
•povećanje sigurnosti željeznice ugradnjom elektroničkog uređaja za osiguranje otvorene pruge i kolodvora
•povećanje efikasnosti i sigurnosti željezničkog sustava ugradnjom Europskog sustava upravljanja i nadzora vlakova razine 1 (ETCS L1)
•smanjenje troškova prijevoza, koji su značajno niži u željezničkom prijevozu u usporedbi s cestovnim prijevozom.

Konačni ciljevi koji će se postići ovim projektom su:
•poboljšati dostupnost
•poboljšati pristup luci Rijeka
•poboljšati interoperabilnost (projekt je projektiran sa uvažavanjem TEN-T i interoperabilnih standarda)
•povećati kapacitet pruge
•poboljšati energetsku učinkovitost
•poboljšati utjecaj na okoliš
•poboljšati razinu putničkih usluga
•poboljšati intermodalnost (uz svaki kolodvor i stajalište predviđeno je parkiralište za osobne automobile i bicikle, te se u blizini nalaze autobusne stanice (u prosjeku na udaljenosti 500m))
•poboljšati operativnu pouzdanost
•poboljšati sigurnost (projekt uključuje sigurnosne elemente u skladu sa EU direktivom o sigurnosti željezničkog prometa).