A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Razvoj Zračne luke Dubrovnik - 2. faza

Razvoj zračne luke Dubrovnik

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

1.165.671.327,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

729.779.382,01

Datum sklapanja ugovora

04.04.2017

Završetak projekta

28.10.2020

Opis projekta

Projektom je planirana rekonstrukcija i dogradnja Zračna luka Dubrovnik s ciljem povećanje kapaciteta za domaći i međunarodni promet, ubrzanja protoka putnika i skraćenja vremena čekanja, poboljšanja međunarodne i domaće dostupnosti Dubrovačko-neretvanske županije i grada Dubrovnika te povećanja zaštite, sigurnosti i udobnosti korisnika zračne luke.

Projektne aktivnosti uključuju izgradnju novog terminala površine 27.000,00 m2 i rekonstrukciju postojećeg terminala, rekonstrukciju i privođenje konačnoj namjeni pristanišne zgrade ABC Zračne luke, rekonstrukciju i izgradnju infrastrukture (zemaljske i zračne) te suprastrukture (dogradnja i proširenje uzletno – sletne staze, kao i renovacija postojećih rubnih staza i spojnica, te postavljanje novih kako bi se pokrila puna dužina piste), dobavu i ugradnju automatiziranog sustava za prihvat, sigurnosni pregled i otpremu prtljage, rekonstrukciju trafostanice TS2 i izgradnju trafostanice TS3 sa rekonstrukcijom interne elektroenergetske mreže, nabavu aviomostova, nabavu vozila za spašavanje i gašenje, izgradnju novog postrojenja za skladištenja i opskrbu gorivom te dogradnju sustava odvodnje oborinskih voda sa manevarskih površina zračne luke.

Zračna luka Dubrovnik nalazi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Hrvatskoj. Ta je županija u geopolitičkom smislu izolirana od ostatka Hrvatske i Europske Unije zbog uskog kopnenog pojasa i granice s Bosnom i Hercegovinom. Stoga Zračna luka Dubrovnik ima ključnu ulogu u osiguranju pristupačnosti županije turistima, posebno uzimajući u obzir da više od 65% turista dolazi zračnim putem.
Zračna luka u sadašnjem stanju ne može prihvatiti predviđeno povećanje prometa jer su njezini kapaciteti već na granici iskorištenosti. Stalno prekomjerno opterećenje raznih podsustava u zračnoj luci s vremenom bi dovelo do narušavanja njezine funkcionalnosti.
Stoga je projekt razvoja Zračne luke Dubrovnik prepoznat kao jedan od ključnih projekata ulaganja u infrastrukturu u Republici Hrvatskoj. Osim toga, navedeni projekt u skladu je s hrvatskom Strategijom prometnog razvoja za razdoblje 2014. do 2020. i Operativnim programom za promet za 2013. Realizacija ovoga projekta u skladu je i s proklamiranim ciljevima Deklaracije o prometnoj izoliranosti Dubrovačko-neretvanske županije, te s planom Europa 2020. i Bijelom knjigom EU-a.


Projekt obuhvaća:
• rekonstrukciju uzletno-sletne staze, staza za vožnju i stajanki,
• rekonstrukciju i dogradnju putničke zgrade Terminala,
• izgradnju objekata za gospodarenje otpadom te unaprjeđenje mjera zaštite okoliša,
• izgradnju kanalizacijskog sustava i izmještanje postrojenja za ospkrbu avio gorivom,
• izgradnju administrativnih i ostalih objekata.
Projekt je podijeljen u dvije faze (dva operativna programa OPP i OPKK). Druga faza ovog projekta realizira se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a uključuje:
– Gradnju Terminala Zgrade C, prvi dio, (Građenje Zgrade C i privođenje namjeni preostalog dijela tunela dilatacije ‘T’ Faza I.),
– Rekonstrukciju i privođenje konačnoj namjeni Pristanišne zgrade ABC Zračne luke,
– Rekonstrukciju i izgradnju infrastrukture (zemaljske i zračne) te suprastrukture,
– Izgradnju višekatne garaže,
– Nadzor tijekom procesa izgradnje,
– Dobavu i ugradnju automatiziranog sustava za prihvat, sigurnosni pregled i otpremu prtljage,
– Nabavu aviomostova,
– Nabavu vozila za spašavanje i gašenje,
– Rekonstrukciju trafostanice TS2 i izgradnju trafostanice TS3 s rekonstrukcijom interne elektroenergetske mreže,
– Upravljanje projektom i administraciju (implementacija portfelja projekta).
Građevinski radovi obuhvaćaju ulaganja u svu nepokretnu infrastrukturu neophodnu za funkcioniranje zračne luke, a čijom izgradnjom/rekonstrukcijom će se provesti modernizacija zračne luke što je nužno za ostvarenje cilja projekta.

Cilj projekta

Projektom će se riješiti prometna izoliranost regije od ostatka RH i EU, te modernizirati i rekonstruirati postojeća infrastruktura.

Projekt ima za cilj rekonstrukciju i dogradnju Zračne luke Dubrovnik. Problemi koje projekt želi riješiti uključuju:
– nepristupačnost, prometna izoliranost regije i priprema za Schengensku granicu;
– nedostatni kapaciteti zračne luke Dubrovnik za postojeći i planirani promet;
– postojeća infrastruktura ne zadovoljava sigurnosne, operativne i tehničke standarde te je nužna rekonstrukcija;
– nerazvijenost područja Dubrovačko-neretvanska županije.
Opći ciljevi projekta su kako slijedi:
– smanjenje nezaposlenosti i povećanje ulaganja u regiju,
– poboljšanje povezanosti (a time i socijalne kohezije) s ostatkom Hrvatske i EU-om. Na taj će se način suzbiti inače štetni učinci geopolitičke izolacije,
– podizanje kvalitete života u regiji, poboljšanje usluga prijevoza, sloboda kretanja ljudi i roba.
Strateški ciljevi projekta su kako slijedi:
– osiguranje dovoljnih kapaciteta zračne luke za domaći i međunarodni promet,
– modernizacija infrastrukture,
– razvoj komunalne i socijalne infrastrukture,
– skraćivanje vremena putovanja radi ukupne ekonomske koristi stanovništva i posjetitelja,
– poboljšanje zaštite, sigurnosti te pouzdanosti,
– viša razina udobnosti putnika,
– sprečavanje preusmjeravanja prometa prema drugim zračnim lukama zbog nedostatka kapaciteta u Zračnoj luci Dubrovnik,
– snižavanje društvenih troškova smanjenjem učinaka na okoliš zbog poslovanja zračne luke,
– veća učinkovitost zaposlenika operatora zračne luke.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori