A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Projekt izgradnje državne ceste DC403 od čvora Škurinje do luke Rijeka

Izgradnja državne ceste od čvora Škurinje do luke Rijeka

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Završen projekt

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

520.010.000,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

442.008.500,00

Datum sklapanja ugovora

18.12.2018

Završetak projekta

20.06.2024

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračna snimka — 19.12.2023. 01:00:00

Škurinje — 06.12.2023. 15:16:09

01

Viadukt PIOPI — 14.06.2024. 11:15:59

01

Opis projekta

Projektom je planirana izgradnja nove cestovne dionice duljine cca. 3,5 km sa spojnom cestom koja omogućuje povezanost sa postojećom gradskom prometnom mrežom (spoj na Zvonimirovu ulicu duljine 485 m).

Širina kolnika je promjenjiva: glavna trasa od čvora Škurinje do Zagrebačke obale je uglavnom trotračna, dok su spojne ceste na gradsku cestovnu mrežu dvotračne. Projektom će se izgraditi sljedeći objekti: trotračni tunel duljine 1250 m, dva vijadukta – duljine 316 m i 144 m, željeznički podvožnjak duljine 56 m, nadvožnjak duljine 33 m te 5 raskrižja/križanja. Nadalje rekonstruirati će se 340 m Zvonimirove ulice (DC8) i izmjestiti instalacije. Državna cesta DC403 predstavlja novu, direktnu vezu između čvora Škurinje na riječkoj obilaznici i planiranog kontejnerskog terminala Zagrebačka obala u zapadnom dijelu luke Rijeka.

Projekt se nalazi u Primorsko – goranskoj županiji na području Grada Rijeke. Planirana državna cesta DC403 povezuje postojeći čvor Škurinje na riječkoj obilaznici (dio TEN T – autocesta A7) i zapadni dio luke Rijeka (osnovna luka – kontejnerski terminal Zagrebačka obala – u izgradnji) te na taj način predstavlja nedostajuću vezu osnovne luke Rijeka s TEN-T mrežom. Dodatno, navedenim projektom ostvaruje se i veza s centrom grada Rijeke, smanjuje prometno zagušenje, povećava sigurnost prometa, te povećava konkurentnosti lokalnih ekonomija putem bolje pristupačnosti drugim tržištima korištenjem novog prometnog pravca.

Duljina glavne trase je procijenjena na 2977 metara, a spojne ceste prema Zvonimirovoj ulici je procijenjena na 380 metara. Točni podatci o duljinama bit će u konačnom glavnom projektu na temelju kojeg će biti ishođene građevinske dozvole. Projekt uključuje gradnju više objekata od kojih su značajniji: tunel Podmurvice (cca. 1253 m), vijadukt Piopi (cca. 316 m), vijadukt Mlaka (cca. 144 m).
Ovim projektom osigurati će se pozitivan efekt na projekte izvan prometnog sektora, posebice u segmentu projekata koji se odnose na IKT sektor jer će se provući cijevi koje će omogućiti postavljanje optičke infrasturkture. Ujedno će se dati podstrek projektima razvoja poslovne infrastrukture na području obuhvata.

Cilj projekta

Cilj projekta je izgraditi spojnu cestu DC403 od čvora Škurinje na autocesti A7 koja predstavlja dio TEN-T do luke Rijeka koja je definirana kao luka osnovne (core) mreže.

Prometnicom će se ostvariti izravna veza osnovne luke na TEN-T, poboljšati regionalna i lokalna mobilnost, i povećati sigurnost prometa. Procijenjena duljina glavne trase iznosi 2,977 km.

Cilj projekta je izgraditi spojnu cestu DC403 od čvora Škurinje na autocesti A7 koja predstavlja dio TEN-T do luke Rijeka koja je definirana kao osnovna (core) luka, u svrhu poboljšanja međunarodne i regionalne dostupnosti, rasterećenja gradske mreže, doprinosa poboljšanju dostupnosti i povezanosti s otocima te povećanja prometne sigurnosti.
Specifični cilj projekta je integracija novog cestovnog pravca luka Rijeka (Zagrebačko pristanište) – autocesta A7 u Mediteranski koridor (Rijeka-Zagreb-Budimpešta) transeuropske prometne mreže (TEN-T) koja je od temeljne važnosti za osiguranje jedinstvenog tržišta za slobodno kretanje putnika i roba, kao i za jačanje ekonomske i socijalne kohezije i promicanje gospodarske konkurentnosti i održivog razvoja.

Operativni ciljevi projekta su sljedeći:
– Smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, usmjeravanjem tranzitnog prometa sa postojećih gradskih pravca na buduću trasu (smanjenjem buke, vibracija i zagađenja zraka),
– Uštede u troškovima, posljedica prometnih nesreća, povećanjem razine prometne sigurnosti (posebice za pješake i bicikliste) uslijed usmjeravanja tranzitnog prometa sa postojećih gradskihi prometnica na buduću trasu
– Poboljšanje razine usluge javnog prijevoza izmještanjem tranzitnog teretnog prometa izvan gradskih pravaca,
– Uštede u vremenu transporta robe između luke Rijeka (Zagrebačko pristanište) i autoceste A7 u odnosu na postojeće gradske pravce,
– Ušteda na troškovima održavanja i rekonstrukcije cesta i zgrada u zoni postojećih gradskih pravaca za transport (smanjenjem prometnog opterećenja, vibracija),
– Utjecaj na povećanje konkurentnosti lokalnih ekonomija putem bolje pristupačnosti drugim tržištima korištenjem novog prometnog pravca.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori