A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Gl. Kolodvor – Hrvatski Leskovac – izrada dokumentacije

Izrada dokumentacije za modernizaciju pružne dionice Zagreb GK – Hrvatski Leskovac

Izvor financiranja

CEF

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

24.750.000,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

21.037.500,00

Datum sklapanja ugovora

16.11.2021

Očekivani kraj projekta

31.12.2024

Opis projekta

Projekt uključuje pripremu studije utjecaja zahvata na okoliš, idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole, izradu glavnog projekta, rješavanje prava vlasništva, provođenje kontrole idejnog i glavnog projekta od strane revidenata te ishođenje Izjave o sukladnosti od strane NoBo-a za rekonstrukciju i izgradnju drugog kolosijeka, ukupne duljine 10,7 km, na dionici Zagreb Gl. Kolodvor – Hrvatski Leskovac.

Cilj projekta

Predloženi projekt bit će temelj za provedbu radova na ovoj dionici željezničke mreže čime će se ukloniti usko grlo i omogućiti premošćivanje veza koje nedostaju, što će u konačnici rezultirati povećanjem brzine i kapaciteta željezničke pruge, smanjenjem vremena putovanja, usklađenjem predmetne dionice s važećim Tehničkim standardima interoperabilosti za željezničke infrastrukturne podsustave i daljnjim razvojem.