A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada Osijeka

Modernizacija tramvajske infrastrukture u Osijeku

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

214.058.760,00

EU bespovratna sredstva (HRK)

169.803.354,79

Datum sklapanja ugovora

01.12.2017

Završetak projekta

31.12.2023

Sažetak projekta

Projektom je planirana modernizacija dijela postojeće tramvajske pruge u duljini 9,5 km, rekonstrukcija i obnova donjeg postroja tračnica, obnova dijela gornje kontaktne mreže, modernizacija i izmještanje 23 tramvajska stajališta te prilagodba istih osobama s posebnim potrebama, prilagodba tramvajskih stajališta za niskopodne tramvaje, modernizacija 2 ispravljačke stanice, izgradnja nove ispravljačke stanice i obnova podzemne kabelske mreže.

Projektom se planira povećanje broja korisnika gradskog prijevoza što će doprinjeti daljnjem razvoju grada te poboljšanju standarda života građana Osijeka.
Planiraju se modernizirati i izgraditi sljedeći elementi tramvajske infrastrukture:
1. Modernizacija postojeće 2 ispravljačke stanice
2. Izgradnja nove ispravljačke stanice
3. Izgradnja podzemne kabelske mreže
4. Modernizacija dijela gornje kontaktne tramvajske mreže u duljini 9,5 km,
5. Modernizacija dijela postojeće tramvajske pruge u duljini 9,5 km;
6. Modernizacija 23 tramvajska stajališta kojim će se omogućiti pristup osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, te kojom će se stajališta uskladiti sa potrebnim tehničkim standardima (u smislu duljine, visine i sigurnosti)

S obzirom na činjenicu da se od 2009 godine nije značajno ulagalo u infrastrukturu (mrežu tramvajskih linija, Remizu sa opremom koja je poprilično zastarjela), zatim u vozni park (tramvaji i autobusi su 2009 dijelom obnovljeni), nužno je izvršiti modernizaciju postojećeg stanja imovine tvrtke s perspektivom održivog razvoja kako bi se zadržala usluga javnog gradskog prijevoza Grada Osijeka na nivou koji zahtijevaju EU standardi po pitanju: sigurnosti, pouzdanosti, dostupnosti osoba s invaliditetom te značajnom smanjenju negativnih CO2 emisija što u konačnici ima napredak u dijelu troškovno prihvatljivog ali efikasnijeg i rentabilnijeg poslovanja tvrtke na dulji niz godina.
Obnovom gornje kontaktne mreže postaviti će se i novi stupovi na koje će Grad Osijek iz vlastitih sredstava ugraditi novu javnu rasvjetu koja će koristiti LED tehnologiju sa smanjenom potrošnjom električne energije.
Nakon završene modernizacije tramvajske infrastrukture planira se i nabava novih niskopodnih tramvaja, a u sljedećim koracima, ovaj projekt biti će povezan i sa nabavom novih niskopodnih autobusa za GPP Osijek.
Investiranjem u dugotrajnu imovinu na način da će se obnoviti postojeća infrastruktura tramvajske mreže (nove ispravljačke stanice, novi kilometri pruge i nove kontaktne mreže), kroz povezane projekte planira se izvršiti nabava novih vozila (23 tramvaja i 27 autobusa) koji imaju manju potrošnju goriva i električne energije značajno će se smanjiti trošak sirovine, materijala i pričuvnih dijelova te rast prihoda zbog očekivano većeg broja putnika (veća sigurnost, pouzdanost i komfor) što će imati direktan utjecaj na ukupno poslovanje na način da će u konačnici biti rentabilnije i efikasnije što će biti potvrđeno krajnjim rezultatom računa dobiti i gubitka te je za očekivati pozitivan rezultat poslovanja nakon godina koje slijede nakon provedenog ulaganja.

Cilj projekta

Cilj projekta je povećanje broja korisnika gradskog prijevoza što će doprinjeti daljnjem razvoju grada te poboljšanju standarda života građana Osijeka.

Planira se modernizirati 9,5 km pruge i 9,5 km kontaktnog voda, modernizacija dvije i izgradnja jedne ispravljačke stanice, izgradnja podzemne kablovske mreže i modernizacija 23 tramvajska stajališta.

Osnovna svrha projekta je obnova infrastrukture kao prethodne faze pripreme za nabavku niskopodnih vozila – tramvaja čime će se podići razina usluge javnog gradskog prijevoza u Gradu Osijeku na viši standard u odnosu na sadašnju situaciju što bi trebalo imati za krajnju posljedicu veći broj korisnika i smanjenje emisije CO2. Za očekivati je da će se podizanjem vrijednosti tramvajskog prometa u gradu, u određenom broju, smanjiti udio automobila što će svakako doprinijeti smanjenju svih vrsta ispušnih plinova u atmosferu.

Opravdanost investicije ogleda se u ispunjenju ciljeva sljedećih sudionika:
– sa stajališta putnika = povećat će se sigurnost, pouzdanost, točnost i komfor usluge što će rezultirati povećanjem broja korisnika
– sa stajališta tvrtke i poslovnih partnera = racionalnije, efikasnije i rentabilnije ukupno poslovanje tvrtke kao poslovnog subjekta
– sa stajališta Grada, Države i šire društvene zajednice = korist kroz redovno ispunjenja obveza uz značajno smanjenje negativne emisije CO2 što za posljedicu ima bolju kvalitetu života.

Projekt se temelji i skladu je sa ciljevima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., Prioritetna os 7: Povezanost i mobilnost – Investicijski prioritet: IP7ii Razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš radi pomicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti – Specifični cilj: SC7ii2 Povećanje broja putnika u javnom prijevozu.