A A

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (MMPI) aktivno sudjeluje u korištenju dostupnih EU fondova kroz financijsko razdoblje 2014.-2020. Unaprjeđenje web stranice sufinancirano je sredstvima tehničke pomoći iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo - Križevci - 2. faza

Radovi na željezničkoj pruzi na dionici Dugo Selo – Križevci

Izvor financiranja

OPKK

Faza izvedbe

Provedba projekta

Ukupni prihvatljivi troškovi (HRK)

1.279.914.884,20

EU bespovratna sredstva (HRK)

1.087.927.651,57

Datum sklapanja ugovora

31.05.2017

Završetak projekta

31.12.2023

Snimke i fotografije sa gradilišta

Zračna snimka — 27.09.2021. 12:00:00

Opis projekta

Projektom je planirana izgradnja drugoga kolosijeka na cijeloj pružnoj dionici duljine 36,4 km (uz uključenje rekonstrukcije kolodvora Dugog Sela 38,2 km).

Planirana je i rekonstrukcija lukova na postojećem kolosijeku ukupne dužine 9,4 km, rekonstrukcija postojećih kolodvora Dugo Selo, Vrbovec i Križevci te pripadajućih stajališta, izgradnja novog kolodvora Gradec, izgradnja novih 5 mostova i rekonstrukcija postojećih 7, ukidanje ukupno 17 željezničko-cestovnih prijelaza koji će se zamijeniti sa 12 križanja (denivelacija) u dvije razine i 2 pješačka prijelaza koje će zamijeniti novi pothodnici, nadogradnja stabilnih postrojenja električne vuče te modernizacija signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja.

Projekt rekonstrukcije i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo – Križevci je dio velikoga projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti za mješoviti promet na cijelom prometnom koridoru Državna granica Mađarska/Hrvatska – Koprivnica – D.Selo – Zagreb – Karlovac – Krasica – Rijeka – Državna granica Hrvatska/Slovenija. Projekt je dio odnovne željezničke TEN-T mreže, odnosno Mediteranskog koridora. Pristupanjem Hrvatske EU, luka Rijeka postala je točka ulaska/izlaska za jedinstveno tržište pa se očekuje povećanje međunarodnog prijevoza tereta iz država srednje Europe i prema njima, što je glavni razlog za izgradnju novog i rekonstrukciju postojećeg kolosijeka. Na ovoj dionici pruge, zbog jednokolosiječnosti i velike udaljenosti između susjednih kolodvora, prometni kapacitet je ograničen pa nije moguće udovoljiti zahtjevima za povećanje broja teretnih i prigradskih vlakova.

Rekonstrukcijom pojedinačnih lukova, pružnih građevina i stabilnih postrojenja za električnu vuču omogućit će se postizanje nazivne projektirane brzine od 160 km/h na cijeloj dužini pružne dionice, kolodvori će se rekonstruirati za prijam interoperabilnih teretnih vlakova duljine 750 m odnosno za prijevoz putnika duljine 400 m najveće dopuštene mase 25 t/o. Da bi se ostvarili navedeni ciljevi planirane aktivnosti na projektu uključuju: – izgradnju drugoga kolosijeka na cijeloj pružnoj dionici duljine 36,4 km (uz uključenje rekonstrukcije kolodvora D. Selo 38,2 km) – rekonstrukciju lukova na postojećem kolosijeku ukupne dužine 9,4 km – veću rekonstrukciju postojećih kolodvora D. Selo, Vrbovec i Križevci, pripadajućih stajališta Božjakovina i Repinec te izgradnju novog kolodvora Gradec – izgradnju 6 novih mostova (od kojih 2 cestovna) i rekonstrukciju postojećih 7, rekonstrukciju/izgradnju 36 željezničkih propusta – izgradnju 12 križanja u dvije razine (11 nadvožnjaka i 1 podvožnjak) i 6 pothodnika u kolodvorima i stajalištima uz ukidanje 17 željezničko-cestovnih i 2 pješačka prijelaza – nadogradnju stabilnih postrojenja električne vuče te modernizaciju SS i TK uređaja uz ugradnju osiguranja ETCS-a razine 1 – izgradnju 20 km zidova za zaštitu od buke i 39 km servisnih i pristupnih cesta. U kolodvorima i stajalištima predviđena je izgradnja parkirališta kod kojih broj parkirnih mjesta ovisi o broju putnika koji gravitiraju stajalištu tj. osigurati će se koordinacija i sinergija različitih prometnih sektora.

Tijekom projektiranja ispunjeni su zahtjevi prema tadašnjim tehničkim uvjetima za TEN-T, TSI i Direktivi o sigurnosti željezničkog prometa. Što se tiče ERTMS-a, ETCS 1 će biti realiziran, a GSM-R ostaje za rješavanje u sljedećem razdoblju za cijelu željezničku mrežu u RH (odnosno mrežu TEN-T pruga u RH). Projekt je podijeljen u 2 faze (dva operativna programa OPP i OPKK). Dijelovi Projekta koji su uvršteni u OPKK obuhvaćaju: otkup zemljišta u vrijednosti 62.830.143,66 kn, izvođenje radova u vrijednosti 1.080.357.003,93 kn, usluge nadzora u vrijednosti 12.771.954,61 kn i pričuve u iznosu 123.955.782,00 kn. Radovi II faze podrazumijevaju izvođenje radova na svim preostalim dijelovima građevina iz I faze koji nisu završeni te radove na građevinama koje nisu bile uključene u I fazu, tj. na: Križanjima: – br. 1 (nadvožnjak) u km -0+689 – br. 2 (nadvožnjak) u km 1+201 – br. 3 (nadvožnjak) u km 2+120 – br. 4 (nadvožnjak) u km 4+050 – br. 5 (nadvožnjak) u km 6+204 – br. 6 (nadvožnjak) u km 10+266 Mostovima: – Zelina u km 4+984 – Stara Lonja u km 8+597 – Lonja u km 9+931 – Stara Dulepska u km 11+851 – Luka I u km 13+523 – Lipnica u 13+897 – potok Luka u km 14+929 – Luka II u km 15+531 – Črnec u km 20+108 – Petrovina u km 30+794 – u kolodvoru Križevci u km 35+529 – cestovnom (u sklopu servisne ceste) Kolodvorima Dugo Selo, Gradec i Križevci te stajalištima Božjakovina i Repinec. Osim navedenih radova dovršiti će se i ostali radovi na propustima, zidovima za zaštitu od buke, kontaktnoj mreži i sustavu napajanja, SS i TK uređajima odnosno svim ostalim radovima specificiranim u troškovniku radova, a koji su potrebni za dovršetak projekta u skladu s ugovorom.

Cilj projekta

Cilj projekta obnove pruge Dugo Selo-Križevci i dogradnje drugog kolosijeka je rekonstruiranje pruge ukupne duljine 38,23 km, uz manje izmjene trase i izgradnju drugog kolosijeka, te obnovu kolodvora.

Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci je dio velikog projekta uspostave dvokolosiječne željezničke pruge visoke učinkovitosti na Mediteranskom koridoru jedinstvene transeuropske prometne mreže TEN-T (prometni koridor RH2). Rekonstrukcijom pojedinačnih lukova, pružnih građevina i stabilnih postrojenja za električnu vuču omogućit će se postizanje nazivne projektirane brzine od 160 km/h na cijeloj duljini pružne dionice, kolodvori će se rekonstruirati za prijam interoperabilnih teretnih vlakova duljine 750 m odnosno prijam interoperabilnih vlakova za prijevoz putnika duljine 400 m i najveće dopuštene mase 25 t/o, dok će se stajališta osposobiti u skladu sa zahtjevima za lokalni putnički prijevoz.

Multimedijalni sadržaj

Pogledajte fotografije i video materijale s projekta

Zatvori